ZÁKLADNÍ POJMY

WILSON & WHITE s.r.o.

Sídlem: Dobrovského 717/24, Praha 7, Holešovice, 170 00
Zapsaná v obchodním rejstříku městským soudem pod spisovou značkou C188724.
Společnost je členem Realitní komory České Republiky.

ZPROSTŘEDKOVATEL
Je obchodní společnost WILSON & WHITE s.r.o., IC: 242 08 001

MAJITEL

Je fyzická či právnická osoba, která je majitelem nemovité věci, která je předmětem zprostředkování a jejíž vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí.

ZÁJEMCE

Je fyzická či právnická osoba, která má zájem o koupi, pronájem či podnájem nemovité věci, která je součástí nabídky Zprostředkovatele.

NOZ

Nový občanský zákoník.

ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Odměna za zprostředkování je částka, která je uvedena ve smlouvě o Zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Majitelem, případně mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem.

ZÁKLADNÍ DRUHY SMLUV PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zajištění realitních služeb

Smlouvy Rezervační

Smlouva Nájemní

Smlouva Podnájemní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva Kupní

Smlouva o převodu členských práv k družstevnímu bytu

Poskytované služby pro Majitele

Mezi služby poskytované Majiteli patří:

Odhad a určení tržní ceny nemovitosti

Návrh postupu prodeje či pronájmu nemovitosti

Shromáždění či zajištění potřebných dokumentů k prodeji či pronájmu nemovitosti

Příprava prezentace a reklamy pro prodej či pronájem nemovitosti

Pořízení fotodokumentace nemovitosti, umístění placené reklamy

Provádění a organizace prohlídek nemovitosti

Komunikace emailem, telefonicky, písemně a poskytování informací o průběhu pronájmu či prodeje nemovitosti

Příprava smluvní dokumentace právním oddělením

Zajištění úschovy advokátní, notářské či bankovní, Zajištění jistotního účtu

Vyhovotení a podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

Příprava dokumentů pro předání nemovitosti

Poskytované služby pro Zájemce

Mezi služby poskytované Zájemci patří:

Poskytování informací o předmětu Zprostředkování (nemovitostech)

Předání či zaslání podkladů a dokumentů potřebných pro rozhodnutí o koupi či pronájmu nemovitosti

Poradenství ohledně optimálního a bezpečného postupu koupě nemovitosti

Organizace a zajištění prohlídek nemovitosti i během mimopracovních časů i o víkendech

Zajištění úschovy advokátní, notářské či bankovní, Zajištění jistotního účtu

Možnost zajištění hypotéky či asistence při získání vhodného financování

Asistence v průběhu celého procesu koupě nemovitosti

Poučení o Zprostředkování

Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim NOZ.

Informace o podmínkách poskytování služeb pro Zájemce

Zájemce vstupuje do obchodního vztahu se Zprostředkovatelem okamžikem vyjádření zájmu o poskytnutí informací o nemovitosti či vyjádřením zájmu o prohlídku. Zájemce se zavazuje od počátku průběhu poskytování služeb Zprostředkovatelem neobcházet Zprostředkovatele a nevyvíjet snahu získat kontakt na Majitele či nekontaktovat Majitele (případnou druhou smluvní stranu), jejíž kontakt je také předmětem Zprostředkování. V případě, že Zájemce poruší toto ujednání a kontaktuje Majitele poté, co již vstoupil se Zprostředkovatelem do obchodního vztahu a Zprostředkovatel mu již poskytl některou ze služeb, které jsou předmětem Zprostředkování, a poté Zájemce s Majitelem uzavře některý z druhů smlouvy, uvedených v Obchodních Podmínkách Zprostředkovatele, které mohou být předmětem Zprostředkování, způsobí tím Zprostředkovateli škodu. Zprostředkovatel má právo na náhradu této škody. Zájemce se zavazuje tuto náhradu škody uhradit do 7 dnů ode dne, kdy písemně obdrží od Zprostředkovatele výzvu k úhradě této škody. Výše této náhrady je rovna výši Zprostředkovatelské odměny, o které Zprostředkovatel informuje Zájemce v průběhu Zprostředkování v případě, že si to Zájemce vyžádá.

Informace o podmínkách poskytování služeb pro Majitele

Zprostředkovatel v souladu s platnou právní úpravou NOZ poučuje každého konkrétního Majitele, který uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu se Zprostředkovatelem o základních podmínkách uzavírané smlouvy:

Předmětem zprostředkování může být prodej, pronájem či podnájem nemovitých věcí, dále převod družstevního podílu.

Doba smlouvy – smlouva se uzavírá na dobu určitou

Podmínky prodloužení – je uvedena možnost automatického prodloužení, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem či emailem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy.

Odměna zprostředkovatele bude uvedena ve smlouvě vyjádřením procenta z dohodnuté konečné ceny uvedené ve Zprostředkovatelské smlouvě nebo pevnou částkou.

Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané odměně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a neuvedou tyto podmínky ve Zprostředkovatelské smlouvě

Právo odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy

V případě, že Zprostředkovatelská smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory Zprotředkovatele má Majitel či Zájemce právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a to do 14-ti dnů ode dne následujícího od uzavření smlouvy.

Majitel či Zájemce má v takovém případě povinnost informovat Zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení, například dopisem, zaslaným prostřednictvím pošty, datovou schránkou na adresu Zprostředkovatele, emalem na emailovou adresu Zprostředkovatele či použít formulář pro odstoupení, který je k dispozici na webových stránkách Zprostředkovatele.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Majitel či Zájemce nebude mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy v případě, kdy pověřil Zprostředkovatele, aby s poskytováním služeb započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo Zprostředkovatel již splnil účel smlouvy. Za okamžik splnění Zprostředkovatelské smlouvy se považuje předání či zaslání kontaktu Majiteli na Zájemce či zaslání Zájemci kontaktu na Majitele. V takovém případě dle zákona nebude ze strany Zprostředkovatele k zaslanému odstoupení přihlíženo.

V případě, že Majitel či Zájemce odstoupí od Zprostředkovatelské smlouvy v jejím průběhu před jejím platným ukončením a smluvní strany se nedohodnou na prodloužení, je povinen Majitel či Zájemce Zprostředkovateli uhradit částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Zájemce či Majitel informoval Zprostředkovatele o odstoupení.

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dojde-li mezi Zprostředkovatelem a Majitelem či Zájemcem ke sporu, má Majitel či Zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může podat u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Povinnost identifikace dle zákona

Zprostředkovatel je v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.