ZÁKLADÍ POJMY

WILSON & WHITE s.r.o.

Wilson & White s.r.o.
Sídlem: Dobrovského 717/24, Praha 7, Holešovice, 170 00
Zapsaná v obchodním rejstříku městským soudem pod spisovou značkou C188724.
Společnost je členem Realitní komory České Republiky.

ZPROSTŘEDKOVATEL
Je obchodní společnost WILSON & WHITE s.r.o., IC: 242 08 001

MAJITEL
Je fyzická či právnická osoba, která je majitelem nemovité věci, která je předmětem zprostředkování a jejíž vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí.

ZÁJEMCE
Je fyzická či právnická osoba, která má zájem o koupi, pronájem či podnájem nemovité věci, která je součástí nabídky Zprostředkovatele.

NOZ
Nový občanský zákoník.

ODMĚNA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Odměna za zprostředkování je částka, která je uvedena ve smlouvě o Zprostředkování mezi Zprostředkovatelem a Majitelem, případně mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem.

ZÁKLADNÍ DRUHY SMLUV PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o zajištění realitních služeb
Smlouvy Rezervační
Smlouva Nájemní
Smlouva Podnájemní
Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Smlouva Kupní
Smlouva o převodu členských práv k družstevnímu bytu

Poskytované služby pro Majitele
Mezi služby poskytované Majiteli patří:

Odhad a určení tržní ceny nemovitosti
Návrh postupu prodeje či pronájmu nemovitosti
Shromáždění či zajištění potřebných dokumentů k prodeji či pronájmu nemovitosti
Příprava prezentace a reklamy pro prodej či pronájem nemovitosti
Pořízení fotodokumentace nemovitosti, umístění placené reklamy
Provádění a organizace prohlídek nemovitosti
Komunikace emailem, telefonicky, písemně a poskytování informací o průběhu pronájmu či prodeje nemovitosti
Příprava smluvní dokumentace právním oddělením
Zajištění úschovy advokátní, notářské či bankovní, Zajištění jistotního účtu
Vyhovotení a podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Příprava dokumentů pro předání nemovitosti
Poskytované služby pro Zájemce
Mezi služby poskytované Zájemci patří:

Poskytování informací o předmětu Zprostředkování (nemovitostech)
Předání či zaslání podkladů a dokumentů potřebných pro rozhodnutí o koupi či pronájmu nemovitosti
Poradenství ohledně optimálního a bezpečného postupu koupě nemovitosti
Organizace a zajištění prohlídek nemovitosti i během mimopracovních časů i o víkendech
Zajištění úschovy advokátní, notářské či bankovní, Zajištění jistotního účtu
Možnost zajištění hypotéky či asistence při získání vhodného financování
Asistence v průběhu celého procesu koupě nemovitosti

Poučení o Zprostředkování
Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim NOZ.

Informace o podmínkách poskytování služeb pro Zájemce
Zájemce vstupuje do obchodního vztahu se Zprostředkovatelem okamžikem vyjádření zájmu o poskytnutí informací o nemovitosti či vyjádřením zájmu o prohlídku. Zájemce se zavazuje od počátku průběhu poskytování služeb Zprostředkovatelem neobcházet Zprostředkovatele a nevyvíjet snahu získat kontakt na Majitele či nekontaktovat Majitele (případnou druhou smluvní stranu), jejíž kontakt je také předmětem Zprostředkování. V případě, že Zájemce poruší toto ujednání a kontaktuje Majitele poté, co již vstoupil se Zprostředkovatelem do obchodního vztahu a Zprostředkovatel mu již poskytl některou ze služeb, které jsou předmětem Zprostředkování, a poté Zájemce s Majitelem uzavře některý z druhů smlouvy, uvedených v Obchodních Podmínkách Zprostředkovatele, které mohou být předmětem Zprostředkování, způsobí tím Zprostředkovateli škodu. Zprostředkovatel má právo na náhradu této škody. Zájemce se zavazuje tuto náhradu škody uhradit do 7 dnů ode dne, kdy písemně obdrží od Zprostředkovatele výzvu k úhradě této škody. Výše této náhrady je rovna výši Zprostředkovatelské odměny, o které Zprostředkovatel informuje Zájemce v průběhu Zprostředkování v případě, že si to Zájemce vyžádá.
Toto ujednání o ochraně práva Zprostředkovatele se týká i osoby blízké Zájemci či spolupracující se Zájemcem, kterou může být rodinný příslušník či osoba příbuzná, společník či akcionář Zájemce, příkazce nebo příkazník či osoba v obdobném postavení nebo jinak personálně či majitelkově propojená osoba.
Informace o podmínkách poskytování služeb pro Majitele
Zprostředkovatel v souladu s platnou právní úpravou NOZ poučuje každého konkrétního Majitele, který uzavírá zprostředkovatelskou smlouvu se Zprostředkovatelem o základních podmínkách uzavírané smlouvy:

Předmětem zprostředkování může být prodej, pronájem či podnájem nemovitých věcí, dále převod družstevního podílu.
Doba smlouvy – smlouva se uzavírá na dobu určitou
Podmínky prodloužení – je uvedena možnost automatického prodloužení, pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem či emailem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy.
Odměna zprostředkovatele bude uvedena ve smlouvě vyjádřením procenta z dohodnuté konečné ceny uvedené ve Zprostředkovatelské smlouvě nebo pevnou částkou.
Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Zprostředkovatelské smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané odměně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a neuvedou tyto podmínky ve Zprostředkovatelské smlouvě
Právo odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy
V případě, že Zprostředkovatelská smlouva byla uzavřena mimo obchodní prostory Zprotředkovatele má Majitel či Zájemce právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a to do 14-ti dnů ode dne následujícího od uzavření smlouvy.
Majitel či Zájemce má v takovém případě povinnost informovat Zprostředkovatele formou jednoznačného prohlášení, například dopisem, zaslaným prostřednictvím pošty, datovou schránkou na adresu Zprostředkovatele, emalem na emailovou adresu Zprostředkovatele či použít formulář pro odstoupení, který je k dispozici na webových stránkách Zprostředkovatele.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Majitel či Zájemce nebude mít právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy v případě, kdy pověřil Zprostředkovatele, aby s poskytováním služeb započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo Zprostředkovatel již splnil účel smlouvy. Za okamžik splnění Zprostředkovatelské smlouvy se považuje předání či zaslání kontaktu Majiteli na Zájemce či zaslání Zájemci kontaktu na Majitele. V takovém případě dle zákona nebude ze strany Zprostředkovatele k zaslanému odstoupení přihlíženo.

V případě, že Majitel či Zájemce odstoupí od Zprostředkovatelské smlouvy v jejím průběhu před jejím platným ukončením a smluvní strany se nedohodnou na prodloužení, je povinen Majitel či Zájemce Zprostředkovateli uhradit částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Zájemce či Majitel informoval Zprostředkovatele o odstoupení.
Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Dojde-li mezi Zprostředkovatelem a Majitelem či Zájemcem ke sporu, má Majitel či Zájemce právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může podat u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Povinnost identifikace dle zákona
Zprostředkovatel je v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.